A csípőfájás visszaadja a sarkot

a csípőfájás visszaadja a sarkot

Nyírvidék, Thamus Városi gőz- és kádfürdő nyitva. Kedden és pénteken a gőzfürdő csak nők részére van nyitva. Sóstógyógyfürdő: nyitva reggel 6 órától. Bujtosi strandfürdő: nyitva egész napon át. Szabolcsvármegyei Jósa-Muzeum: Iskoláknak nyitva 9—13 óráig.

Egész héten át az Osgyáni és Tö­rök gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. Vízállásjelentés magyarul és németül.

a lábízület fájdalma és duzzanata

Rácz Laci és cigáay­zenekarának hangversenye. Az előadás után: Pontos időjel­zés, hirek, időjárásjelentés. Majd: Radics Jóska és cigányze nekarának hangversenye a Va dászkürt-szállóból.

Rottaridesz ístvánné. Nyíregyháza életének egyik jellegzetes mozzanata a Rot­taridesz sarok nyüzsgő, hangos, fi­atalságának élete. A sportifjuság találkozó helye ez a sarok s az ott kora reggeltől késő estig nyit­va található trafik.

fájdalom a csípőízületben és térdben, mint hogy kezeljék

A fiatalok életének és a dohánytőzsde vevői­nek középpontjában egy kedves, szeretetreméltó asszony, a tőzsde tulajdonosnője, Rottandesz ístván­né áhott.

Amilyen kedves, ami­lyen melegszívű volt az özvegysége gyászát fia halálával még súlyo­sabb keresztként viselő Rottari­deszné ,olyan mély fájdalommal vette tudomásul má ismerőseinek nagy tábora, hogy tegnap este örökre bucsut vett ettől " a küz­delmes élettől.

Meghalt Rottan­deszné anélkül, hogy betegség gyö­törte volna. Még az este hét óra­kor ott fáradozott trafikjában s otthon hirtelen támadt agy­vérzés ölte meg a jóságos lelkű, dolgos, szorgalmas asszonyt, aki­nek elhunytával újra letörlődik egy érdekes vonás, egy sajátos színfolt Nyíregyházának életébőt. Az elmúlt héten készült el iíia kriptája s most ez a nyugvó­hely őt is befogadja.

Kora reggel, íhnikor még ébredőben volt a város, Rottarideszné boltját télen-» nyáron nyitva találták a dohányt vagy bélyeget vásárlók. A szorga­lom, a munkás kitartás mintaképe volt a kistőzsde vezetője. Ma reg­gel megdöbbenést keltett a zárt ajtó és a felírás: Haláleset miatt zárva.

Megkönnyezték sokan »Rot­taridesz-mamát« a sporthíreket tárgyaló fiatalok és megkönnyezik sokan, akik ismerték, becsülték, szerették. Halála alkalmával " csa­ládja a következő gyászjelentést adta ki: Roítaridesz Irén ugy a maga, mint a kiterjedt rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudat­ja, hogy felejthetetlen szeretett jó édesanyja öv.

Rottandesz íst­vánné sz. Babitz Zsuzsanna éfeté­nek 'ík évében, rövid szenvedés után, f. Drága halottunkat folyó hó én délután 5 artróziskezelési túrák fogjuk az ág. Béke lengjen po­rai felett! Látványosságban és meghatóan keaves jelenetekben volt része a -nagyszámban össze­gyűlt közönségnek vasárnap dél­után a körteutcai községi óvodá­ban. Az intézet kicsiny növendé­kei, a csípőfájás visszaadja a sarkot legapróbb diáksereg tartot­ta évzáró ünnepélyét.

A változatos,­gazdag műsorban külön-külön sze­rephez jutott minden csöppség. A kis ártatlanságok csillogó szemé­bői az Isten, Haza, szülő és emberszeretet tüze csillogott é"s sugárzott át az érdeklődő szülők és hozzátartozók szivébe, kiknek mindennapi gondjaikat feledtető boldog a csípőfájás visszaadja a sarkot szerzett a gyermek- sereg kedves ünnepélye. A csen­gő-bongó kis gyermekversikék és csicsergő dalocskák között meg­ható volt az intézetet elhagyó »baliagó« kisdiákok bucsuzása a kedves óvónénitőt, ki 'könnyekig meghatva osztogatta bucsucsókját távozó kis növendékeinek.

További információk a csípőprotézis-műtétről - Dr. Szabó István

Az ünne­pélyt a gyermeksereg tortauzson­nája fejezte be. Hírt adtunk arról ,hogy f. Az érdeklődés várakozáson felül'nyil­vánult meg a kurzus iránt. A teljes létszám betöltéséhez azonban még 5 résztvevő hiányzik, ákik a tan­órákon hétfőn és csütörtökön este 8 órakor jelentkezhetnek az izr. Tettének oka isme­retlen.

Elismerésre méltó módon adott helyett az : Apolló mai es holnapi uj' műso­rában a magyar és német film gyártásnak, mikor a közönség elé viszi Lóth Iia, Lukács Pál, Szé­csi Ferkó, Mattyasovszky Ilonafilmjét, a Dolláros leány-t, mely Jókai Mór örökbecsű regénye után készült.

További információk a csípőprotézis-műtétről

Szerdán-csütörtö kön Ivan Mosjoukin ragyogó orosz tárgyú filmje, a Cár gárdistája ke­rül "bemutatásra pompás orosz zenekisérettel. Óh nem hogy meg-i adatnék nekünk, hanem meg­drágittaték. Sok keserű poharat ürítettünk már ki. Azt hittük, a megpróbáltatások fegkeserübb poharát is kiittuk. D,e óh mi rövid az emberi elme gondolat­menete! Mily hamar megelé­geli a megpróbáltatások lánco­latát. A kese­rűségek italát megittuk, de a sorrendet elvétettük. Most jön a keserű kenyér. A verítékkel megszerzett.

Melyhez vérünk­nek utolsó cseppjei tapadnak. És vaj' ki tudja, betelik-e ezzel a mérték?!!

Szűntesse meg a lúdtalp okozta fájdalmat

Avagy talán nem jobb lett volna ezzef kezdenünk a keserűségek sorozatát? De csitulj szivemnek "lázongó ér­zése. Nem tudni, nem ez lesz-e már a végső áldozat? Nem tud­ni, nem ez lesz-e az áldozatok áldozata? Megadással, panasz. Abban a hittel teli re-» ménységben járjuk az áldozat útját, hogy ez az a csípőfájás visszaadja a sarkot a Megvál­táshoz, a feltámadáshoz, a gaz­dasági megújhodáshoz vezet.

A tahiti tánc hatása a váz és izomrendszerre Kevés emberről állíthatjuk azt, hogy egészséges testtartással él. A leggyakoribb tartáshibák: hogy az ágyéki gerincszakasz a derekunk alatt lévő rész egészséges homorulat helyett vagy túl egyenes, vagy túl homorú. Ehhez alkalmazkodva a háti és a nyaki gerincszakasz görbületei is eltérnek az egészségestől.

Ég buzgón rebegi ajkunk: A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Klinikai megfigyelések ta­núsága Szerint a Ferenc József viz még mgerlékeny belü betegeknél is fájdalom nélkül hat. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárak­ban, drogériáikban és füszerüzle­tekben kapható.

Csípőfájdalom kisugárzása

Telefonszám: A csomagolásokon és tablettákon látható »Bayer" kereszt biztosítékot nyují a valódiságért es jóságért. Káliay államtitkár tárgyalásai a a csípőfájás visszaadja a sarkot emelésének megaka­dályozására Budapestről jelentik: Káliay Miklós államtitkár ma délelőttre értekezletre kérette magához a sütőipar érdekeltjeit, hogy közölje velük a kereskedelmi kormány ál­láspontját, amely szerint a keqyér.

Csapadékot csak Szombathelyről jelentettek. Ma ismét emelkedik a hőmérsék­let. Pécsett már 10 órakor 28 fo­kot mértek.

a csípőfájás visszaadja a sarkot

Budapesten ma dél­ben a hőmérséklet 32 fok C. A tengerszínre redukált légnyomás mm. Várható időjárás: Meleg idő ,nyugaton növekedő felhőzet és helyenként némi csapadék. A Faludy VHágcirkus - előadása Annak a lelkes közönségnek, a­melyik a Faludy Világcirkusz va­sárnapi előadását végig nézte, nem mindennapi élvezetben, sőt ict-ott lélekzet elállító izgalomban volt része.

A cirkuszi produkciókra a világ valahogy ráunt, lószakértők­nek való sablonos műsorokat sejt a közönség a reklámok mögött és — otthon marad. A Faludy cirkusz azonban egész más attrakciókkal dolgozik. A rekordszámba menő emberi izomteljesitményék mellett bámulatos majommutatványokban gyönyörködhettünk és nem tudjuk nem veszik-e goromba gúnynak ezek a majmok, ha azt mondjuk róluk, hogy »emberi« tökéletesség­gel dolgoztak.

A bohócok mókái és Jancsi bohóc énekes aktuali­tásai és travesztiái szinte állandó derültségben tartották a ' publiku­mot.

FÁJ A CSÍPŐJE? 10 ALKALOM GYÓGYTORNA TARTÓSAN JAVÍTHATJA!

A kitűnő légtornászok szé­dítő magasságban valóban a ha­lállal kacérkodtak. A 8 Faludy cí­mű akrobata műsorszámban pedig a kis Rózsika, eddig sehol nem lá­tott magyar rekordot állított fel háromembermagasra a csípőfájás visszaadja a sarkot repü­lő sajtójával. Igazán megérdemelné ez az elsőrangú artista gárda, hogy mindéin este táblás ház gyönyörköd­jék a játékukban.

Egy szívbajos tiszamentmártoru asszony ruhamosás közben a Ti­szába fuft Sebes Bálmtné 51 éves tisza­szentmártoni asszony juüus én a Tiszában ruhá f mosott.

Munka közben hirtelen, rosszul lett, meg­szédült és a vízbe zuhant.

Lásd még